Brieven Consultatie Jeugdwet

Brieven Consultatie Jeugdwet

Brieven van de Nationaal Rapporteur aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Eerste Kamer in reactie op de conceptwetsvoorstellen Jeugdwet van 18 juli 2012 en 17 oktober 2013. De Nationaal Rapporteur gaat in haar brieven onder meer in op de positie van seksueel geweld tegen kinderen binnen de bredere aanpak van kindermishandeling, de organisatie van de jeugdreclassering en de samenvoeging van de Steunpunten Huiselijk Geweld met de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. De toegankelijkheid van specialistische jeugdhulp moet geborgd worden. De Nationaal Rapporteur vreest dat een overhaaste invoering van de Jeugdwet de kwaliteit van de jeugdhulp zou kunnen ondermijnen.