Bestrijding kinderpornografie bij Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Bestrijding kinderpornografie bij Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Aan het werkterrein van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is sinds 1 oktober 2009 de bestrijding van kinderpornografie toegevoegd.

Bijna tien jaar na de aanstelling van de eerste Nationaal Rapporteur Mensenhandel is kinderpornografie toegevoegd aan het werkterrein van de huidige NRM, mw. mr. Corinne E. Dettmeijer-Vermeulen. De NRM kan met haar landelijke monitorfunctie een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van één samenhangende, uniforme en effectieve aanpak.De bestrijding van kinderpornografie ligt ook nu al dikwijls in het verlengde van het huidige takenpakket van de NRM. De productie van kinderpornografie bevat namelijk regelmatig elementen – zoals seksuele uitbuiting en dwang – die onderdeel vormen van de delictsomschrijving  mensenhandel.

Mensenhandel is sinds lange tijd een hardnekkig en complex verschijnsel in onze maatschappij. In 2000 werd de aanstelling van de Nationaal rapporteur mensenhandel (NRM) een feit. Hiermee gaf Nederland uiting aan de wil om de bestrijding van mensenhandel hoog op de agenda te houden. Structureel onderzoek, monitoring en aanbevelingen ter verbetering van de bestrijding en voorkoming van mensenhandel zijn essentieel voor een effectieve bestrijding van mensenhandel. Sindsdien zijn er vele resultaten geboekt om vrouwen, mannen én de allerjongsten van onze samenleving te beschermen tegen uitbuiting.

Eenzelfde prioritering is nodig voor de bestrijding van kinderpornografie. De vervaardiging, verspreiding en het bezit van afbeeldingen met seksuele gedragingen met kinderen heeft in onze digitale samenleving een enorme vlucht genomen. Technologieën die de distributie van kinderpornografie vereenvoudigen volgen elkaar in hoog tempo op. Het aantal potentiële gebruikers van seksuele afbeeldingen van kinderen is door de opkomst van het internet enorm toegenomen. Zo ook de breed gedragen consensus om dergelijke kwalijke ontwikkelingen een halt toe te roepen. Diverse overheden en maatschappelijke partijen, die al jaren een voortrekkersrol vervullen en vele initiatieven hebben ontplooid in de strijd tegen kinderpornografie, hebben gepleit voor toevoeging van deze opdracht aan het werkterrein van de NRM.

De NRM zal vanaf nu dus ook de aanpak en bestrijding van kinderpornografie monitoren.

Meer informatie: Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel | Postbus 20301 (TN 4C04)| 2500 EH  's-Gravenhage | Telefoon: + 31 (0)70 370 4514 | Fax: + 31 (0)70 370 4537 | www.bnrm.nl | Bezoekadres: Terminal Noord, Schedelsdoekshaven 131 te ’s-Gravenhage.