Rapporteur ondersteunt aanbevelingen Verbetering Meldcode en Werkwijze Veilig Thuis

Rapporteur ondersteunt aanbevelingen Verbetering Meldcode en Werkwijze Veilig Thuis

Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer ondersteunt alle aanbevelingen van Jan-Dirk Sprokkereef in zijn advies ‘Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis’. Dettmeijer: “Het advies van de heer Sprokkereef biedt een goed pakket aan voorstellen om huiselijk geweld en kindermishandeling systematischer en effectiever aan te pakken.”

In het voorjaar van 2016 werd Jan-Dirk Sprokkereef door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd te onderzoeken hoe de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de werkwijze van Veilig Thuis verbeterd kan worden. Het advies van Sprokkereef vormt de afronding van dit onderzoek. De rapporteur heeft eerder haar ideeën gedeeld met de heer Sprokkereef en reageert positief op zijn uiteindelijke advies.

Bewustwording en deskundigheidsbevordering

Corinne Dettmeijer: “Het is goed dat de heer Sprokkereef in zijn advies het belang van bewustwording en deskundigheidsbevordering vooropstelt. Dit is een voorwaarde om signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen beter te herkennen en vervolgens te handelen.” Ook het aanstellen van aandachtsfunctionarissen binnen uitvoerende organisaties acht de rapporteur hierbij van groot belang. Tegelijk ziet zij dat meer bewustwording onder burgers nodig is, wil men signalering en melden bij Veilig Thuis bevorderen. “Dit kan bijvoorbeeld door brede publiekscampagnes, zoals aanbevolen in mijn rapport ‘Op goede grond’ voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen.”

Radarfunctie Veilig Thuis

De rapporteur laat daarnaast weten positief te staan tegenover de voorgestane verbetering van de informatiepositie van Veilig Thuis in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De heer Sprokkereef adviseert o.a. de Veilig Thuis-organisaties hiertoe toegang te geven tot elkaars systemen. Uniformering van de registratiesystemen van Veilig Thuis zou hiervoor nodig zijn (zie ook de eerdere aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur aan staatssecretaris van VWS op 11 september 2015).

Ter versterking van de radarfunctie van Veilig Thuis benadrukt de rapporteur dat het belangrijk is dat eenmaal aangenomen meldingen ook geregistreerd blijven als een melding en niet afgeschaald worden tot een advies (zie ook in de bovengenoemde aanbevelingen). De Nationaal Rapporteur constateert dat het advies van de heer Sprokkereef om meldingen van burgers ook daadwerkelijk aan te nemen als een melding in lijn is met die aanbeveling.

Aanscherping meldcode

In zijn advies betoogt Sprokkereef dat de huidige meldcode bij vermoedens van ernstige mishandeling verscherpt moet worden (stap 5). “Omdat ik het advies om de radarfunctie van Veilig Thuis te versterken van harte onderstreep, ondersteun ik ook het advies tot aanscherping van de huidige meldcode bij vermoedens van ernstige mishandeling. Dit biedt kansen om verschillende signalen van afzonderlijke professionals beter te kunnen koppelen en dat verbetert het zicht op de veiligheid in een gezin. Vanuit deze sterkere informatiepositie kan Veilig Thuis op goede grond beslissen hoe de gezinssituatie weer veilig te maken”, aldus de rapporteur. De vraag wanneer gesproken kan worden van ‘ernstig’ is uiteraard erg moeilijk en verdient zorgvuldige beantwoording. Het is belangrijk dat de beroepsgroepen die werken met de meldcode samen met experts tot werkbare en breed gedragen veldnormen komen.

Adviesfunctie Veilig Thuis

Over het versterken van de adviesfunctie van Veilig Thuis stelt de rapporteur: “Ik ben verheugd dat de heer Sprokkereef het met mij eens is dat de laagdrempeligheid van Veilig Thuis cruciaal is: het moet zowel voor burgers als voor professionals mogelijk blijven om advies te vragen zonder gegevens van de betrokken gezinsleden te moeten doorspelen aan Veilig Thuis. Tegelijkertijd is het belangrijk dat Veilig Thuis een adviesvrager stimuleert om te melden als tijdens het adviesgesprek signalen genoemd worden die een melding en eventueel nader onderzoek rechtvaardigen. Ook de mogelijkheid tijdens een adviesgesprek een check in registratiesystemen te kunnen uitvoeren naar eerdere signalen, zonder daarbij gegevens te bewaren en alleen als de adviesvrager zelf de naam van betrokkene wil noemen, juich ik toe.”

Het advies 'Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis' is hier te downloaden.