Structureel meer geld voor aanpak mensenhandel

Structureel meer geld voor aanpak mensenhandel

Er wordt structureel meer geld vrijgemaakt voor het intensiveren van de aanpak van mensenhandel. Dat schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van de ontwerpbegroting voor 2017. Voor de politie en het Openbaar Ministerie (OM) komt in 2017 één miljoen euro extra vrij en twee miljoen euro in de daaropvolgende jaren. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal gecertificeerde mensenhandel rechercheurs bij de politie. Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer is het goed dat de aanbevelingen uit de Monitor mensenhandel hiermee worden opgevolgd. ‘Mensenhandel heeft de volle aandacht nodig van de gehele strafrechtketen.’

De minister onderschrijft dat het een zorgwekkende ontwikkeling is dat het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel in 2015 sterk is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, zoals uit het rapport van de Nationaal Rapporteur blijkt. Ook erkent de minister dat de verhoogde vluchtelingenstroom, en de daaraan gekoppelde focus op migratiecriminaliteit, heeft geleid tot minder capaciteit voor de aanpak van mensenhandel bij zowel de politie als de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast heeft de reorganisatie bij de politie geresulteerd in afgenomen expertise op het gebied van mensenhandel, waardoor minder signalen van mensenhandel de politie en het OM hebben bereikt. Gezamenlijk heeft dit geleid tot een daling van het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel, minder strafzaken en lagere straffen.

Extra geld voor politie en OM

Met het extra geld zal de beschikbare opleidingscapaciteit worden vergroot, waardoor het aantal gecertificeerde mensenhandel rechercheurs dat mensenhandelzaken kan draaien de komende jaren met 5 procent wordt uitgebreid. Daarnaast zal het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) worden uitgebreid, waardoor de informatiepositie wordt verstevigd. Tevens wordt geïnvesteerd in het trainen van alle eerstelijnsmedewerkers van de politie op signalen van mensenhandel. Tot slot wordt ingezet op het op peil houden van de capaciteit van de Afdelingen Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM’s), zodat kennis en expertise behouden blijft.

Toestemmingsverklaringen

Uit de Monitor mensenhandel blijkt dat jeugdhulpaanbieders in toenemende mate moeite ondervinden met het melden van mogelijke slachtoffers van mensenhandel aan CoMensha, aangezien dit zonder toestemming van het slachtoffer of hun wettelijk vertegenwoordigers in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de Nationaal Rapporteur deze groep slachtoffers niet meer kan opnemen in haar monitor kan zij niet voldoen aan haar wettelijke taak om te rapporteren over aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Dit werkt ook door in de informatie die aan de EU en aan diverse landen verstrekt wordt. Dettmeijer: 'Gedegen inzicht in de aard en omvang van het aantal mogelijke slachtoffers mensenhandel is cruciaal om betere preventie- en beschermingsmaatregelen op deze groep in te richten. Ik ga daarom graag in op het aanbod van de minister om hier op korte termijn over in gesprek te gaan.'