Sustainable Development Goals: basis voor wereldwijde aanpak mensenhandel en seksueel geweld

Sustainable Development Goals: basis voor wereldwijde aanpak mensenhandel en seksueel geweld

Op 25 januari vergadert de Tweede Kamer over de naleving van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de ontwikkelingsagenda die de Verenigde Naties heeft vastgesteld voor de periode 2016-2030. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer-Vermeulen benadrukt dat de SDG’s belangrijke aanknopingspunten bieden voor een goede aanpak van mensenhandel en seksueel geweld. ‘Sociaaleconomische ongelijkheid, armoede, uitsluiting, genderongelijkheid: het kan allemaal leiden tot situaties waarin mensen worden uitgebuit en misbruikt. Dergelijke problemen vereisen goed nationaal beleid, internationale afspraken en publiek-private samenwerking.’

De Global Goals for Sustainable Development zijn de opvolgers van de Millennium Goals en bestaan uit verschillende doelstellingen om armoede en ongelijkheid in de wereld terug te dringen. Waar de Millennium Goals voornamelijk gericht waren op het bevorderen van sociaaleconomische ontwikkeling, bevatten de SDG’s ook doelstellingen op het gebied van veiligheid en mensenrechten, waaronder mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Zo roept doel 5 op tot het elimineren van iedere vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes, beveelt doel 8 staten aan maatregelen te treffen tegen moderne slavernij en kinderarbeid en is doel 16 gericht op het beëindigen van misbruik en uitbuiting van kinderen.

Indicatoren

Om de voortgang van de SDG’s te kunnen meten zijn indicatoren ontwikkeld. Voor het tegengaan van mensenhandel is dat bijvoorbeeld het aantal personen dat in een land slachtoffer wordt van deze vorm van criminaliteit. Ook voor het beëindigen van (seksueel) geweld tegen vrouwen en meisjes is het aantal slachtoffers van dit delict een graadmeter. Voor beide indicatoren geldt dat het gaat om zowel gesignaleerde als niet-gesignaleerde slachtoffers. Om de opgestelde doelen effectief te kunnen monitoren, is het daarom van belang dat er goede registratie plaatsvindt van alle slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld. Op basis van het aantal bekende slachtoffers kan een betrouwbaardere schatting worden gemaakt van het aantal slachtoffers dat niet in beeld is.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat op dit moment een derde van de SDG-doelindicatoren direct meetbaar is. Dit betekent dat veel indicatoren nog ontwikkeld en/of meetbaar gemaakt moeten worden. De Nationaal Rapporteur vindt het belangrijk dat de juiste indicatoren worden gebruikt om beleid vorm te geven.

Ketenverantwoordelijkheid

De Nationaal Rapporteur benadrukt tevens het belang van ketenverantwoordelijkheid. ‘Zowel de overheid als bedrijven hebben een rol in de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen: niet alleen binnen de landsgrenzen, maar juist ook internationaal. De Sustainable Development Goals zetten ons aan het denken. Hoe pakt de overheid zijn rol op ten aanzien van Nederlandse burgers en bedrijven die deze misdaden plegen of faciliteren? Maar ook: hoe maken bedrijven inzichtelijk wat zij doen om in de gehele – vaak grensoverschrijdende – productieketen mensenhandel en seksueel geweld tegen te gaan? De SDG’s bieden aanknopingspunten om de aanpak op deze terreinen vorm te geven.’ Ook samenwerking binnen de overheid is volgens de rapporteur van belang. ‘De onderwerpen raken aan verschillende beleidsterreinen, dus daarvoor is samenwerking tussen ministeries vereist.’