Commissie-De Vries zet aan tot bestrijden seksueel misbruik in de sport

Vandaag publiceerde de commissie-De Vries haar onderzoeksrapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie concludeert dat seksueel misbruik vaak voorkomt in de sport: maar liefst twaalf procent van Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden, heeft op zijn minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het instituut de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is blij dat het onderzoek van de commissie-De Vries aanzet tot het bestrijden van seksueel misbruik in de sport.

De commissie benadrukt dat iedereen ervan doordrongen moet zijn dat seksueel geweld een algemeen probleem is dat in de hele samenleving voorkomt. Dat dit het geval is, blijkt ook uit eerdere onderzoeken naar seksueel misbruik in de jeugdzorg (commissie-Samson), de kinderopvang (commissie-Gunning) en in de katholieke kerk (commissie-Deetman). Een breed probleem vraagt om een brede aanpak: daarom steunt de Nationaal Rapporteur de aanbeveling van de commissie-De Vries aan de verschillende ministeries om intensiever te gaan samenwerken aan beleid om seksuele intimidatie en misbruik tegen te gaan. De Nationaal Rapporteur riep eerder het formerende kabinet al via de informateur op om meer samenhangend en gecoördineerd beleid te voeren op dit terrein. Een integrale aanpak is bovendien niet compleet zonder preventieve maatregelen, zodat leed niet alleen verzacht, maar vooral ook voorkomen kan worden. De Nationaal Rapporteur is dan ook blij dat de commissie De Vries specifiek aandacht vraagt voor preventie.

Drempels

De commissie-De Vries constateert daarnaast een grote discrepantie tussen prevalentie van seksueel geweld en het aantal aangiften, vervolgingsbeslissingen en rechterlijke uitspraken in zedenzaken. Daarnaast onderstreept zij de lange duur van procedures. Dezelfde drempels beschreef de Nationaal Rapporteur eerder in het rapport Op Goede Grond. De aanbeveling van commissie-De Vries aan de minister van Justitie en Veiligheid om de drempels in de strafrechtsketen nader te onderzoeken, krijgt dan ook de steun van de Nationaal Rapporteur.

Meldplicht

De commissie stelt dat onwetendheid bij sportverenigingen over seksueel misbruik en hoe dit aan te pakken ertoe kan leiden dat vermoedens niet gemeld worden. Of een meldplicht voor leden van sportvereniging, zoals de commissie aanbeveelt, hiertoe een oplossing biedt is echter de vraag. De Nationaal Rapporteur heeft eerder aarzelingen geuit over een brede meldplicht voor vermoedens in andere sectoren: hoewel een verplichting tot melden daar duidelijkheid over kan verschaffen, neemt een meldplicht de wezenlijke dilemma’s die mensen kunnen ervaren bij het signaleren en melden van misbruik niet weg. Bij het instellen van een meldplicht voor alle leden, dus ook niet-professionals, rijzen daarnaast twijfels over de uitvoerbaarheid. Duidelijke voorlichting over het voorkomen en voorkómen van seksueel misbruik, en duidelijke communicatie binnen verenigingen en bonden over de mogelijkheid tot overleg of melden bij vermoedens zijn daarom logischer stappen.