Bestuurslagen aan de slag met aanpak mensenhandel en verbeteren jeugdhulp

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben in het Interbestuurlijk Programma (IBP) afspraken vastgelegd die onder andere moeten zorgen voor een betere aanpak van mensenhandel en steeds betere zorg voor kwetsbare kinderen. In het IBP staat dat alle gemeenten over vier jaar duidelijk beleid moeten hebben om mensenhandel tegen te gaan, zoals de Nationaal Rapporteur eerder heeft aanbevolen. Ook moet het programma Zorg voor Jeugd de jeugdhulp toegankelijker en professioneler gaan maken. De Nationaal Rapporteur is positief over de ambities die uit het IBP blijken.

In het IBP, dat minister Ollongren namens het kabinet heeft gepresenteerd, wordt gepleit voor meer samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen in de gemeente bij de aanpak van mensenhandel. Dit moet bijdragen aan meer passende regionale opvang, ondersteuning en nazorg en een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren, zoals de commissie-Lenferink in 2015 al aanbeval. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar is blij met deze voornemens: ‘Gemeenten vervullen een cruciale rol in de aanpak van mensenhandel. In sommige gemeenten wordt daar al heel goed invulling aan gegeven, maar uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur blijkt dat 95% van de gemeenten nog geen specifiek mensenhandelbeleid heeft. Deze stimulans gaat er hopelijk toe leiden dat er over vier jaar in alle gemeenten in samenwerking met verschillende bestuurslagen een goede aanpak is.’

Professionalisering jeugdhulp

Uit de recent gepresenteerde tussenevaluatie van de Jeugdwet is gebleken dat toegang tot jeugdhulp niet altijd vanzelfsprekend is, vooral voor gezinnen en kinderen die extra kwetsbaar zijn. De Nationaal Rapporteur maakt zich hier zorgen over. Goed opgeleide professionals, die in staat zijn zowel probleemgericht als oplossingsgericht te werken, met oog voor de context waarin de problemen zich afspelen, zijn volgens de Nationaal Rapporteur onmisbaar om tot verbetering te komen. Met het in het IBP aangekondigde programma Zorg voor Jeugd van Rijk, gemeenten, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen uit het veld wordt juist op deze punten ingezet. Ook kondigt het IBP een actieprogramma Huiselijk geweld en kindermishandeling aan. De Nationaal Rapporteur is betrokken bij de totstandkoming van dit programma en zal onder andere de rolverdeling tussen het Rijk en gemeenten en de monitoring van het programma in de gaten houden.

Maatschappelijke opgaven

In het Interbestuurlijk programma worden in totaal tien maatschappelijke opgaven omschreven voor het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, waaronder de aanpak van mensenhandel en het verbeteren van jeugdhulp. Voor de maatschappelijke opgaven in het interbestuurlijk programma is 1,4 miljard euro beschikbaar. Het totale bedrag dat voor de realisatie van deze opgaven vrijkomt voor gemeenten en provincies bedraagt ruim 6 miljard. De komende tijd wordt besteed om knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken. Nationaal Rapporteur Bolhaar: ‘Ik ben blij dat alle partijen met dit Interbestuurlijk Programma gezamenlijk deze grote maatschappelijke uitdagingen aangaan. Samenwerking is hierbij van groot belang. Ik blijf hierover graag met alle partijen in contact.’