Verkenning gestart naar registreren aanleiding jeugdhulp

In 2018 ontvingen meer dan 400.000 kinderen een vorm van jeugdhulp, maar uit de registratie is niet op te maken wat de reden is dat hulp wordt geboden. Daardoor is onbekend welke jeugdhulpvormen worden geboden aan kinderen die bijvoorbeeld seksueel geweld hebben meegemaakt. Dat er nu een verkenning is gestart naar de mogelijkheid om de aanleiding van jeugdhulp te registreren, is volgens Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar een goed initiatief: ‘De juiste hulp op de juiste plek na het meemaken van seksueel geweld is essentieel voor het herstel van slachtoffers, ook om herhaald slachtofferschap te voorkomen. Dit soort informatie helpt ons om dit optimaal vorm te geven.’

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het onderzoeksbureau Partners in Jeugdbeleid vorige maand gestart met de verkenning. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden om te monitoren welke jeugdhulp wordt geboden aan kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van (seksueel) geweld of mishandeling.

Kinderen beschermen

Weten waarvoor kinderen hulp ontvangen is belangrijke informatie: verschillende problemen vragen immers om verschillende oplossingen. In 2018 ontvingen meer dan 400.000 kinderen ontvingen in 2018 volgens data van het CBS een vorm van jeugdhulp. Het kan hierbij gaan om lichtere vormen van hulp, maar ook om meer ingrijpende vormen zoals jeugdhulp waarbij het kind niet thuis slaapt.

Op dit moment is het niet mogelijk om in kaart te brengen of dit ook de juiste hulp is. Het is belangrijk dat hier zicht op is. Zeker wanneer de aanleiding voor de geboden jeugdhulp kindermishandeling, zoals seksueel geweld, betreft en de overheid dus een taak heeft het kind te beschermen. Om deze reden heeft de Nationaal Rapporteur eerder aanbevolen de aanleiding van jeugdhulp te registeren in de Beleidsinformatie Jeugd.

Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen?

Het project is in december 2019 gestart onder de naam ‘Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen?’ en wordt uitgevoerd door Partners in Jeugdbeleid. Het project heeft als doel om te oriënteren hoe de hulp die kinderen die kindermishandeling en/of seksueel misbruik hebben meegemaakt, gemonitord kan worden en hoe dit vervolgens ingericht moet worden. Uit de monitoring moet blijken of de verschillende groepen slachtoffers de juiste hulp ontvangen. Het onderzoek loopt tot mei 2020.