Evaluatie Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

De Nationaal Rapporteur wordt positief gewaardeerd. De waardering voor de publicaties, aanbevelingen, samenwerking en het functioneren van de Nationaal rapporteur is groot. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse wettelijke evaluatie van de Nationaal Rapporteur die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Effectiviteit en kwaliteit

Uit de evaluatie blijkt dat de effectiviteit, doorwerking genoemd in het rapport, van de Nationaal Rapporteur groot is. De meeste aanbevelingen zijn geheel of gedeeltelijk opgevolgd. 92% van de respondenten is van oordeel dat de Nationaal Rapporteur zich met de juiste onderwerpen bezig houdt.

De stakeholders hebben een positief of zeer positief oordeel over de kwaliteit van de producten. De publicaties zijn inhoudelijk en methodisch van goede kwaliteit; ze zijn bruikbaar, diepgaand en leesbaar. Volgens een grote meerderheid van de respondenten doen de publicaties recht aan de complexiteit van de werkelijkheid.

De onderzoekers van Pro Facto meten de effectiviteit van inzichten, analyses en aanbevelingen aan de hand van gerichte presentatie en verspreiding ervan, disseminatie genoemd in het onderzoek. Zij stellen vast dat de huidige aanpak van de verspreiding van kennis en inzicht goed is. De Nationaal Rapporteur wordt gezien als toegankelijk en benaderbaar.

Feedback

De evaluatie beschrijft de onderzoeken van de Nationaal Rapporteur als gedegen. Elk onderzoek bevat een uitvoerige verantwoording van de wijze waarop gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd, aldus de onderzoekers. Wel bevelen zij een externe toets aan van de wetenschappelijke kwaliteit van het werk, zoals een periodieke onderzoeksvisitatie. De Nationaal Rapporteur omarmt dit advies.

Gegevensverwerking

De onderzoekers constateren dat de brandstof voor het werk van de Nationaal Rapporteur bestaat uit gegevens. Zij constateren echter ook dat de wetgever de Nationaal Rapporteur geen specifieke bevoegdheden heeft toegekend om gegevens te verwerven. In de vorige evaluatie van de Nationaal Rapporteur uit 2018, werd al aanbevolen deze bevoegdheden te realiseren. Inmiddels is een wetswijziging in de maak die deels tegemoet komt aan dit probleem. De Nationaal Rapporteur spreekt de hoop uit dat de constatering in deze evaluatie zal bijdragen aan een spoedige indiening van de wetswijziging.

Financiën

De onderzoekers stellen vast dat de Nationaal Rapporteur zijn taken naar behoren heeft uitgevoerd, in het buitenland als een rolmodel wordt gezien en positief gewaardeerd wordt door de stakeholders. De Nationaal Rapporteur is hier dankbaar voor en zal zich onvermoeid blijven inzetten om mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen en te bestrijden. De Nationaal Rapporteur merkt daarbij op dat het uitvoeren van zijn wettelijke taak voor een aanzienlijk deel gerealiseerd is met incidentele bijdragen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid die iedere keer werden ontvangen na onderbouwing voor de besteding ervan. Om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren is het wenselijk om het budget structureel te maken, zoals ook is toegezegd door het vorige kabinet. De Nationaal Rapporteur zal hierover met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek gaan, zoals de onderzoekers ook adviseren.