Kabinet onderstreept maatschappelijke opgave van voorkomen seksueel geweld tegen kinderen

In de beleidsreactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming op de Monitor Seksueel Geweld tegen Kinderen 2018 – 2022 worden de verontrustende cijfers en bevindingen nogmaals onderstreept. De reactie laat zien dat de maatschappelijke opgave om seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen onverminderd groot is. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is positief over de uitgebreide beleidsreactie op de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen uit de Monitor evenals over de onderkenning van het kabinet van de genoemde knelpunten.

Seksuele en relationele vorming

Het kabinet omarmt de aanbevelingen aan de minister van Primair en Voortgezet onderwijs omtrent de seksuele en relationele vorming van kinderen en gaat daarmee aan de slag. De Nationaal Rapporteur kijkt uit naar de nadere uitwerking van de kerndoelen voor het onderwijs en hoopt dat voorlichting als preventie voor seksueel geweld hoog op de politieke agenda blijft staan.

Wet seksuele misdrijven

Met de herziening van de Wet seksuele misdrijven die 1 juli in werking is getreden, worden slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. De Nationaal Rapporteur is positief dat de minister van Justitie en Veiligheid haar aanbeveling ter harte neemt om de Wet seksuele misdrijven goed te implementeren door zorg te dragen voor extra middelen, tijd en capaciteit voor de politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Een zorgvuldige implementatie en uitvoering van de wet verdient namelijk structurele aandacht omdat dit tijd nodig heeft, ook na inwerkingtreding van de wet. De Nationaal Rapporteur zal de uitvoering van deze herziene wet blijvend monitoren.

Multidisciplinaire samenwerking

In de beleidsreactie wordt aangegeven dat de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming, en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich inspannen om samen met vele maatschappelijke partners te zorgen voor een cultuurverandering om seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag te bestrijden. Een succesvolle aanpak vraagt volgens hen om een palet aan acties, gericht op bewustwording, preventie en signalering, maar ook op hulp en ondersteuning en rechtsvervolging.

Het is goed dat deze aandacht voor een multidisciplinaire aanpak er is en dat er meerdere trajecten lopen om deze samenwerking te versterken maar mist daarbij ook een centrale aansturing vanuit het kabinet. De Nationaal Rapporteur is benieuwd wat de uitkomsten hiervan zullen zijn en acht het van groot belang dat de multidisciplinaire aanpak bijdraagt aan een snellere afhandeling van zaken en betere hulpverlening aan slachtoffers.

Controle gegevensdragers

Tot slot heeft de minister voor Rechtsbescherming een nieuwe werkwijze aangekondigd om de controle van digitale gegevensdragers door de reclassering zelf te laten uitvoeren. De Nationaal Rapporteur is hier blij mee en hoopt dat hiermee een structurele oplossing is gevonden.