Privacy

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen hecht veel waarde aan bescherming van privacy en gaat daarom op een veilige en zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands etnische afkomst, gezondheid of seksueel gedrag zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn gegevens over strafbare feiten en veiligheidsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over veroordelingen of verdenkingen. Deze strafrechtelijke persoonsgegevens zijn extra beschermd.

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens mogen door de Nationaal Rapporteur worden verwerkt op basis van de uitzonderingsgronden voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden in artikel 24 en 32 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt de Nationaal Rapporteur persoonsgegevens?

De Nationaal Rapporteur verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor onderzoek ten behoeve van het voorkomen en effectief bestrijden van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Dit is een taak van algemeen belang, omdat hiermee wordt bijgedragen aan een veiligere (internationale) samenleving. De Nationaal Rapporteur verwerkt hiervoor onder meer gegevens over hulpverlening aan slachtoffers en gegevens over veroordelingen. De Nationaal Rapporteur krijgt geen gegevens direct van de betrokkenen zelf, maar via (overheids)instanties zoals de politie en CoMensha.

De rapportages van het onderzoek worden gepubliceerd op de website van de Nationaal Rapporteur. De publicaties bevatten de geanonimiseerde en/of geaggregeerde resultaten van het onderzoek. Er wordt niet gerapporteerd over individuen en kleine aantallen worden onderdrukt.

Hoe gaat de Nationaal Rapporteur om met persoonsgegevens?

De Nationaal Rapporteur hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

De Nationaal Rapporteur verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. De Nationaal Rapporteur zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Zo min mogelijk gegevens

De Nationaal Rapporteur verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens. Bovendien worden de persoonsgegevens waar mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

De Nationaal Rapporteur zorgt dat de inbreuk op privacy in verhouding staat tot het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

De Nationaal Rapporteur bewaart persoonsgegevens:

  • zolang als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
  • of op grond van de archiefwet is vereist, en
  • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen

De Nationaal Rapporteur neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat de Nationaal Rapporteur zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht persoonsgegevens kunnen verwerken.

Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Nationaal Rapporteur heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of de Nationaal Rapporteur de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Contact over uw rechten

Volgens de AVG heeft u het recht om te weten welke gegevens over personen de overheid verwerkt, met welk doel dit gebeurt en vanuit welke bronnen deze gegevens komen. Voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek is echter in de Uitvoeringswet AVG een uitzondering opgenomen. Deze uitzondering betekent dat individuen geen recht hebben op inzage in of wijzigingen van hun, door de Nationaal Rapporteur opgeslagen, persoonsgegevens die voor onderzoek verwerkt worden.

Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij de Nationaal Rapporteur? Neemt u dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming. U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:
 

Functionaris voor Gegevensbescherming

secretariaat@nationaalrapporteur.nl


Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag