Brief Consultatie wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 24 november 2016

In haar consultatiereactie ondersteunt de Nationaal Rapporteur de voorgestane wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen op hoofdlijnen. Daarbij adviseert zij wel om de elementen van de door beroepsgroepen vast te stellen afwegingskaders nader te omschrijven, om te streven naar een uniforme basis van deze afwegingskaders, om professionals via de meldcode expliciet te stimuleren bij twijfel Veilig Thuis te raadplegen, om de rol van landelijke organisaties onder verantwoordelijkheid van verschillende ministeries in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nader te expliciteren, en om het individueel spreken met het kind in de meldcode te verankeren.