Consultatiereactie Nationaal Rapporteur wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Het invoeren van een pooierverbod is niet doelmatig in de aanpak van mensenhandel en voorbarig nu de Wet Regulering Prostitutie er nog niet is. Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar in zijn reactie op het wetsvoorstel strafbaarstelling actuele delictsvormen. Met dit wetsvoorstel wil de minister van Justitie en Veiligheid het uit winstbejag faciliteren van illegale prostitutie (pooierverbod) en daarnaast ook het misbruik maken van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) strafbaar stellen.

Wraakporno

De Nationaal Rapporteur vindt het onduidelijk of de strafbaarstelling van wraakporno zal bijdragen aan de bescherming van kinderen tegen seksueel geweld. De toelichting bij het wetsvoorstel vermeldt dat wanneer de afgebeelde persoon een minderjarige is, vervolging voor kinderpornografie in de rede ligt. Dat uitgangspunt ondersteunt de Nationaal Rapporteur. ‘Ik vraag me echter af of dit ook geldt in de gevallen waarin de verspreider van het seksueel beeldmateriaal zelf ook minderjarig is’, aldus Bolhaar. Het Openbaar Ministerie vervolgt nu in deze gevallen vaak niet voor kinderpornografie. De Nationaal Rapporteur heeft de minister verzocht te verduidelijken of met de nieuwe strafbaarstelling vervolging voor wraakporno voor minderjarige daders de voorkeur krijgt.

De minister van Justitie en Veiligheid benadrukt in de toelichting bij het wetsvoorstel dat ook preventieve maatregelen nodig zijn om misbruik van seksueel beeldmateriaal te bestrijden. De Nationaal Rapporteur is blij met deze toevoeging. ‘Maar er is wel werk aan de winkel om dit op de goede manier vorm te geven.’ Uit het rapport Effectief Preventief van de Nationaal Rapporteur blijkt dat er nog geen lesmethoden bestaan waarvan bewezen is dat zij seksueel geweld helpen voorkomen. De Nationaal Rapporteur heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarom eerder aanbevolen te zorgen dat er op elk onderwijsniveau bewezen effectieve methodes beschikbaar komen.

Pooierverbod

Ook de strafbaarstelling van het uit winstbejag faciliteren van illegale prostitutie (het pooierverbod) maakt deel uit van het wetsvoorstel. De Nationaal Rapporteur geeft aan dat het momenteel niet helder is hoe het pooierverbod zich verhoudt tot het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche (Wrp). De Wrp wordt thans herzien en moet nog in consultatie gebracht worden. De Wrp is gericht op het bestrijden van misstanden en de regulering van prostitutie en zal dus in belangrijke mate bepalen welk deel van de sector legaal en illegaal is. Bolhaar: ‘Ik pleit ervoor het pooierverbod op te nemen in het wetsvoorstel Wrp, zodat verschillende maatregelen om misstanden in de prostitutie tegen te gaan in onderling verband kunnen worden bezien.’

Daarnaast wijst de rapporteur erop dat in de toelichting bij het wetsvoorstel illegale prostitutie en mensenhandel zeer nauw met elkaar worden verweven. ‘Deze verwevenheid doet geen recht aan de realiteit van mensenhandel. Zo komt mensenhandel ook voor in de vergunde sector en hoeft het niet beschikken over een vergunning niet altijd te wijzen op een misstand.’ De zorg bestaat dat een focus op illegaliteit niet doelmatig is in de aanpak van mensenhandel in de prostitutie. Indien het pooierverbod mensenhandel beoogt aan te pakken, ligt het volgens de rapporteur meer voor de hand te onderzoeken of het mensenhandelartikel moet worden herzien of welke maatregelen genomen kunnen worden om effectieve handhaving van dit artikel te bevorderen.