Brief Nationaal Rapporteur aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid t.b.v. het AO Mensenhandel en prostitutie over wijziging verblijfsregeling mensenhandel

Wegens de grote toestroom van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel die al in een ander land asiel hebben aangevraagd (de zogenaamde Dublinclaimanten) sinds begin 2019, heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdelingencirculaire aangepast. Het leidde er namelijk toe dat de wachttijd voor slachtoffers om aangifte te doen te ver opliep. Hoewel de Nationaal Rapporteur begrip heeft voor de situatie waarin de opsporingsketen zich bevindt, leidt de wijziging tot een aantal punten van zorg. Hiervan stelt hij de Kamerleden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op de hoogte in onderstaande brief.

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar pleit in de brief voor onderzoek naar de oorzaken en achtergrond van de stijging en wijst op het feit dat weinig tot geen opsporingsindicaties niet automatisch betekent dat iemand geen slachtoffer is. Daarom is volgens de rapporteur meer kennis nodig over deze groep mensen bij de opsporingsinstanties, waarbij aandacht moet zijn voor trauma en culturele achtergrond. Ook de toegang tot specifieke hulpverlening moet worden geborgd voor deze groep, ook wanneer zij in een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verblijven. Wanneer mogelijke slachtoffers teruggestuurd worden naar het land waar asiel is aangevraagd, vindt de rapporteur het tot slot van belang dat er een goede overdracht is van zowel de slachtoffers, als van de opsporingsinformatie die er mogelijk in hun zaak is.