Mensenhandel en online seksueel kindermisbruik op Landelijke Veiligheidsagenda 2019-2022

Mensenhandel en online seksueel kindermisbruik zijn twee van de vier onderwerpen die landelijk prioriteit krijgen in de Veiligheidsagenda 2019-2022. Daarin staan de beleidsdoelstellingen van de politie voor de komende vier jaar. Dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid gisteren bekend gemaakt. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar: ‘De centrale plek van deze thema’s op de Veiligheidsagenda getuigt van het belang dat zowel het ministerie als de politie hecht aan de aanpak van deze complexe maatschappelijke problemen.’

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de beleidsdoelstellingen in de Veiligheidsagenda vastgesteld in overleg met regioburgemeesters, het College van Procureurs-Generaal (OM), de korpschef, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De landelijke doelstellingen sluiten aan bij de lokale veiligheidsagenda’s. Daarnaast is er voor het lokale gezag ruimte om verder invulling te geven aan de inzet van de politie, zodat ingespeeld kan worden op wat er op lokaal niveau nodig is.

Mensenhandel

Eén van de vier thema’s die volgens de minister prioriteit moeten krijgen bij de inzet van de politie is mensenhandel. Dit sluit aan bij zowel de ambities uitgesproken in het regeerakkoord als het door vier ministeries ondersteunde programma ‘Samen tegen mensenhandel’, dat eerder deze week aan de Tweede Kamer is verstuurd. De nieuwe Veiligheidsagenda stelt de politie ten doel binnen de eenheden meer te prioriteren op mensenhandel. Bijvoorbeeld door meer interventies, het inzetten op signalering en een informatiegestuurde werkwijze, en het verbeteren van delen van informatie met andere landen. De rapporteur benadrukt het belang van een goede informatiepositie en probleemgerichte aanpak, zeker nu het aantal meldingen van mensenhandelslachtoffers van de politie de afgelopen jaren fors gedaald is, zoals blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017. Bolhaar: ‘Mensenhandel wordt nog veel te weinig en te wisselend gesignaleerd door de politie, terwijl zij daarin een belangrijke taak hebben. Het is van groot belang dat goed doorgrond wordt voor welke problematiek politie-eenheden zich nu gesteld zien, wat zij nodig hebben dat te overkomen, en met welke andere partijen daarvoor samenwerking moet worden gezocht.’

Online seksueel kindermisbruik

De aanpak van cybercriminaliteit, waaronder online seksueel kindermisbruik, vormt een tweede thema op de Veiligheidsagenda. Cybercriminaliteit is een complex fenomeen met grote maatschappelijke impact. Dat vraagt om een brede aanpak van preventie van zowel dader- als slachtofferschap, opsporing en vervolging tot aan het terugdringen van recidive. Bolhaar: ‘De afgelopen jaren is het aantal meldingen van kinderpornografie explosief gestegen. Een intensivering en verbreding van de aanpak is daarom onverminderd nodig. De laatste technologische ontwikkelingen en het toenemend gebruik van sociale media moeten verder geïntegreerd worden in de werkwijzen van de politie.’ Volgende week publiceert de Nationaal Rapporteur de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen, waarin dit thema een belangrijke rol speelt. Ook in de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 kwam slachtofferschap van online seksueel geweld als thema aan bod.

Van agenda naar implementatie

De minister geeft aan dat hij nog in gesprek is met het gezag en de politie over de precieze indicatoren bij de doelstellingen en de monitoring daarvan. Bolhaar: ‘Voor het meten van effecten is zicht op het probleem nodig. Zowel mensenhandel als (online) seksueel geweld blijft vaak verborgen. Registratie ten behoeve van onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek moet wezenlijk verbeterd worden. Zonder goed zicht op slachtoffers en daders wordt het ontwikkelen en implementeren van effectief beleid sterk belemmerd.’