Vermoedens mensenhandel Vietnamese kinderen bevestigd

Bijna alle Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang in Nederland verdwijnen met onbekende bestemming, en nieuw onderzoek bevestigt de signalen dat deze kinderen zeer waarschijnlijk slachtoffer worden van mensenhandel of mensensmokkel. ‘Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat nieuwe maatregelen uitblijven’, zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. ‘De Nederlandse staat is ook verantwoordelijk voor deze kinderen.’

Uit de onderzoeken van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en de Analyseproeftuin Migratieketen (APM), gepubliceerd op 23 maart 2020, blijkt dat maar liefst 97 procent van de Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang verdwijnt. ‘Het is goed dat deze onderzoeken zijn uitgevoerd, waaruit blijkt dat er een duidelijke reden tot zorg is. De vermoedens dat een groot deel van deze kinderen in handen komen van mensenhandelaren of mensensmokkelaars is hiermee bevestigd’, zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. Uit de onderzoeken blijkt dat er in de periode van 2015 tot 2019 1.750 kinderen verdwenen uit asielzoekerscentra in Nederland, waaronder 80 Vietnamese kinderen.

Huidige aanpak werkt niet

In een reactie aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid weten dat de onderzoeken de bestaande vermoedens over deze kinderen bevestigen en dat dit onderwerp de komende tijd zowel nationaal als internationaal de aandacht blijft houden. ‘De aanpak blijft echter onveranderd, wat gezien de urgentie van dit probleem en de kwetsbaarheid van deze groep kinderen niet te begrijpen is’, zegt de Nationaal Rapporteur.

Knelpunten in de aanpak

Uit het rapport van EMM blijkt dat er meerdere knelpunten zijn die een adequate en gecoördineerde aanpak in de weg staan. Zo wordt het vermissingsprotocol niet altijd gevolgd. Ook is er versnippering van kennis en informatie, en worden signalen niet eenduidig aangeleverd door de verschillende melders aan het EMM. Hierdoor is het EMM niet in staat om inzicht en overzicht met betrekking tot de signalen mensenhandel en mensensmokkel te krijgen. ‘Bescherming van deze kinderen begint bij het in kaart brengen van de aard en omvang van de problematiek. Dit is essentieel voor het verbeteren van de aanpak’, zegt de Nationaal Rapporteur.

Daarnaast blijkt uit het EMM onderzoek dat opsporingsonderzoeken naar de netwerken die achter de verdwijningen zitten vaak op niets uitlopen, onder andere door gebrek aan bewijs of door gebrek aan prioriteit.

Internationale samenwerking cruciaal

De onderzoeken bevestigen tevens het beeld dat Nederland een transitland is. De uiteindelijke bestemming van de Vietnamese kinderen is veelal het Verenigd Koninkrijk. Gezien de internationale dimensie van de problematiek heeft de Nationaal Rapporteur erop gewezen om deze onderzoeken in Europees verband uit te voeren. Dit is echter niet gebeurd. Bolhaar: ‘Het is daarom van belang dat de politie en het OM blijven investeren in de internationale aanpak en samenwerkingsverbanden.’

Aanleiding

In de uitzending van het VPRO-programma Argos van 30 maart 2019 kwam aan het licht dat in de afgelopen vijf jaar zo’n zestig Vietnamese kinderen zijn verdwenen uit de Beschermde Opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Naar aanleiding van deze uitzending riepen de Tweede Kamer en de Nationaal Rapporteur op tot diepgravend onderzoek. Dit signaal is ook in de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 opgenomen.