Brief aan de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het AO Mensenhandel en Prostitutie

Op donderdag 27 mei spreekt de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie in een Algemeen Overleg over mensenhandel en prostitutie. In een brief aan de commissie informeert de Nationaal Rapporteur de Kamerleden over de belangrijkste bevindingen rondom mensenhandel.

In de brief uit de Nationaal Rapporteur zijn zorgen om kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren, arbeidsmigranten en andere kwetsbare mensen in migratiestromen. in recente rapporten, zoals de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019, kwam naar voren dat juist deze groepen extra risico lopen om slachtoffer te worden van diverse vormen van uitbuiting, zoals seksuele- en arbeidsuitbuiting. 

Ook attendeert hij de Commissie op de complexiteit van de problematiek en de mate waarin de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat eerdergenoemde kwetsbare doelgroepen nog kwetsbaarder zijn geworden. Hij benadrukt het belang van een stevige en integrale aanpak, die niet ophoudt bij de Nederlandse grens, en hoopt dat er komende tijd wordt voortgebouwd op bestaande initiatieven, lokaal, nationaal en internationaal.