Mensenhandel

Mensenhandel draait om het uitbuiten van een ander. De uitbuiter gebruikt daarbij dwang, zoals geweld en chantage of misbruikt de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van het slachtoffer. De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Op basis van deze informatie doet de Nationaal Rapporteur aanbevelingen om de aanpak te verbeteren.

Integrale aanpak mensenhandel

Mensenhandel komt in veel verschillende sectoren van de samenleving voor en blijft vaak verborgen. Slachtoffers vertellen niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Ze worden bedreigd, gechanteerd of schamen zich voor wat er is gebeurd. Ook familieleden, hulpverleners of andere mensen in hun omgeving herkennen vaak onvoldoende wat er aan de hand is.

Om nieuwe slachtoffers te voorkomen, slachtoffers goed te helpen, en daders te berechten, is inzicht nodig in de kenmerken van mensenhandel en hoe vaak het voorkomt. Die inzichten zijn nodig om een goede aanpak te maken met maatregelen voor zowel slachtoffers als daders. En om vervolgens te meten of die aanpak echt werkt. Voor de aanpak van mensenhandel zijn dan ook alle partijen nodig die daaraan kunnen bijdragen, zoals het OM en de politie, gemeenten, hulpverleningsinstellingen, ISZW, NGO’s, scholen, artsen en het bedrijfsleven.

Infographic van de integrale aanpak mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. De integrale aanpak bestaat uit zowel een preventieve als een reactieve kant en streeft drie doelen na: 1. Het voorkomen van slachtoffer- en daderschap. 2. Het signaleren en het stoppen van slachtoffer- en daderschap. 3A. Het bieden van passende hulp aan slachtoffers. 3B. Het bestraffen van daders.
Beeld: ©Nationaal Rapporteur

Onderzoek naar aard en omvang mensenhandel

De Nationaal Rapporteur onderzoekt continu de kenmerken van mensenhandel in Nederland en hoe vaak het voorkomt. Ook onderzoekt de rapporteur of de aanpak goed werkt. Ieder jaar publiceert de Nationaal Rapporteur de resultaten van het onderzoek in de Slachtoffermonitor en één keer per twee jaar in de Dadermonitor.

Nationale en internationale wetten en verdragen verplichten Nederland om maatregelen te nemen tegen mensenhandel. Het aanstellen van een nationaal rapporteur is één van die maatregelen.